„Facebookos masszázs” nyereményjáték szabályzat

 

1.   A Szervező

 

Szervező:                 Tier 1 Capital Kft. (a továbbiakban Szervező)

Székhelye:               2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16.

Adószáma:               26321725-2-13 

Cégjegyzékszáma:   13-09-193189

 

Szervező végzi a Dr.Lumbarhu Facebookoldala által meghirdetett nyereményjátékot- a továbbiakban: Játék - teljes körűlebonyolítását.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését ésa nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainakfeldolgozása és az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

 

1.   Játékfeltételek

 

A játék feltétele, hogy a játékos kommentbenírja meg, hogy milyen masszázst szeretne és ossza meg a nyereményjáték bejegyzését.Extra esély, ha a játékos vásárol a Dr.Lumbar.hu weboldalán (https://www.drlumbar.hu/)2024.04.10-2024.04.14. időszakban, mert a 6 szerencsés közül 5 darab játékos-vásárlólesz, 1 db, pedig aki teljesítette a játék feltételeit.

A nyeremény, mint masszázsszolgáltatás, csakBudapesten (i. és v. kerület kivételével), és a budapesti agglomerációkbanvehető igénybe, ha ez adott szerencsés számára nem megfelelő, akkor beválthatjaa masszázst egy 20.000 Ft értékű ajándékutalványra, melyet 90 napig tudfelhasználni.

 

II/A. A Játékban való részvételfeltételei

 

A Játékban a 18. életévüket betöltöttcselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárokvagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervezővezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, alebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közelihozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történőrészvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatbanfoglaltakat.

 

Játékost terheli a saját részvételéhezszükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekbőlszármazó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internetkapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy ajelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annakidőtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játékkapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy havalamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármelymódon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve aJáték esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést aSzervező közzéteszi a Dr Facebook oldalon, ajátékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizárminden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral ésköltséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

 

A jelen szabályzatban nem rendezettkérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat,információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

 

A Játékban történő részvétellelösszefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért(pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nemvállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igénytkizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkalkapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadikfelet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyereménybármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

A Szervező üzemelteti a Facebookközösségi hálón a hivatalos Ugyfelszolgalat.drlumbar@gmail.com vállalatioldalt. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel)kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozataláhoztovábbá, hogy a profil képe megjelenjen.

Játékos a játékban való részvétellelelfogadja, hogy az általa beküldött kép- és videóanyagot Játékszervezőmarketing és promóciós célokra korlátozás nélkül felhasználhatja.

A Játékos a Játékban történőrészvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakatmaradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

 

 

 

III. A Játék időtartama és a nyeremények

 

A Játék időtartama: 2024.04.10. - 2024.04.14.-ig.

 

Nyeremények: 6db Választható masszázsvagy 20.000ft értékű 90 napig levásárolható kupon.

Sorsolás:

-6 db nyertes kerül kisorsolásra, melyekközül 5 db szerencsés a nyereményjáték időszaka alatt a Dr.Lumbar weboldalán (https://www.drlumbar.hu/) leadott vásárlók közül kikerülő játékos,amennyiben teljesítik a játék részvételéhez szükséges feltételeket, 1 dbszerencsés, pedig olyan játékos, aki nem vásárló a megjelölt időszakban.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

1.   Nyertesek kiválasztása

 

Véletlenszerűen történik a nyertesekkiválasztása, azon játékosok közül, akik a fenti feltételeknek megfelelnek.

 

1.   Értesítés, nyeremények átvétele

 

A Nyerteseket a Facebook közösségi hálósegítségével értesítjük a következő módon: A Dr.Lumbar.hu Facebook vállalatioldala kommentet ír a nyereményjáték bejegyzéséhez, amelyben megemlíti anyertesek felhasználónevét is. A kiértesített Facebook felhasználóknake-mailben kell jelentkezniük a nyereményéért az ugyfelszolgalat.drlumbar@gmail.come-mail címen. Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibásadatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.

 

 

1.   Személyes adatok kezelése

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó aTier 1 Capital Kft. (székhelye: 2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16..,cégjegzékszám: 13-09-193189, adószám:26321725-2-13., a továbbiakban:Adatkezelő) által szervezett „Facebookos masszázs nyereményjáték szabályzat  (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatokkezelésére.

A Játékkal összefüggésben a megadottadatok kezeléséért és feldolgozásáért a Tier 1 Capital Kft. felel.

 

1.   A kezelt személyes adatok köre

 

Nyeremény kihirdetése után:

 

vezeték- és keresztnév,

email cím,

telefonszám

A nyeremény sorsolás után e-mailbenezeket a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

 

 

1.   Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók amegadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolításiidőtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolásoklebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció,valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. AzAdatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játéklezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerülsor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

 

1.   Játékos jogai személyes adataikezelésével kapcsolatban

 

Az Adatkezelő a Játékos kéréséretájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról,az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - azérintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbításjogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számítottlegkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

 

A Játékos jogosult kérni a személyesadatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő ahelyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennekmegtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

 

A Játékos a fentieken kívül bármikorkérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen,indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követőenhaladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli aJátékost a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja aszemélyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére állóinformációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogosérdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddigfennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás,helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségekenfogadja: 2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16. postai címen vagy e-mailben a ugyfelszolgalat.drlumbar@gmail.com@gmail.comelektronikus levelezési címen.

Amennyiben az adatkezelő a Játékoshelyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelemkézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagytörlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelőtájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy aJátékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatoktörlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

A Játékos tiltakozhat személyes adatánakkezelése ellen,

 

ha a személyes adatok kezelése vagytovábbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogosérdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagytovábbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatáscéljára történik; valamint

a törvényben meghatározott egyébesetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelembenyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belülmegvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről akérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem értegyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – adöntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belülbírósághoz fordulhat.

 

1.   Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogygondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai ésszervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védetteklegyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlanfelhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogyminden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulásaalapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek azadatbiztonság követelményének.

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy akezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassanyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

Az Adatkezelő megtesz minden tőletelhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenekmeg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelésitevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásábóleljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

1.   Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy aszemélyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyibenúgy érzi, Szervező ennek nem felelt meg, úgy kérjük, jelezzen erről a 2017Pócsmegyer, Bükkös utca 16. postai címre, vagy e-mailben a ugyfelszolgalat.drlumbar@gmail.com elektronikus levelezési címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették aszemélyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerintjogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, SzilágyiErzsébet fasor 22/C.). 

 

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogymegsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellenbírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választásaszerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékelőtt is megindítható.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkalkapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletesszabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

1.   Egyéb rendelkezések

 

Jelen Szabályzatra a magyar jog,különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ajelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan,bármikor módosítsa.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

A Játékos jelen szabályzat előírásaintúl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

 

Játékos, Szervező kijelentik, hogy aFacebook Platform üzemeltetőjét Meta Platforms Inc.-t (1 Hacker Way, MenloPark, CA 94025, USA) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentikminden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

 

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – aFacebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, apromóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

 

A Játék során megadott személyesadatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülményekközött át nem adja.

 

Budapest, 2024.04.10.

Tier1 Capital Kft.

Szervező